Menu Zamknij
SP Stawiski

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach

BURMISTRZ STAWISK
UL. PLAC WOLNOŚCI 13/15
18 – 520 STAWISKI

KAD.2111.1.2021

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach.

Burmistrz Stawisk ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach ul. Polowa 12, 18 – 520 Stawiski.

I. Organ prowadzący: Gmina Stawiski.

II. Nazwa i adres szkoły: Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach,
ul. Polowa 12, 18 – 520 Stawiski.

III. Wymagania wobec kandydatów: Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. poz. 1597 oraz z 2019 r. poz. 1661), tj.:

 1. Stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:
  1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole;
  2) ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek
  doskonalenia nauczycieli;
  3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
  4) uzyskał przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora:
  a) co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
  c) w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni;
  5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
  6) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
  7) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
  8) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  9) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
  10) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289);
  11) w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 roku o języku polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1480 z późn. zm.), ukończył studia pierwszego stopnia, studia  drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.
 2. Stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej, może zajmować także nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:
  1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole oraz
  2) spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2 –11 powyższego rozporządzenia.
 3. Stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej może zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie  następujące wymagania:
  1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
  2) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;
  3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
  4) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
  5) spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11 powyższego rozporządzenia.
 4. Stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej może zajmować również:
  1) nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub
  2) nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku innym niż określone w pkt 1, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty, w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej,
  Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub na stanowisku, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty w urzędzie organu administracji samorządowej, lub 3) nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263) − spełniający wymagania określone w powyższym rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

IV. Wymagane dokumenty.

 1. Uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcja funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach.
 2. Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
  − stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
  − stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo
  − stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem.
 3. Oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
  − imię (imiona) i nazwisko,
  − datę i miejsce urodzenia,
  − obywatelstwo,
  − miejsce zamieszkania (adres do korespondencji).
 4. Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów, potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w ust. 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia.
 5. Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich
  lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą.
 6. W przypadku cudzoziemca poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem
  kopia:
  − dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim , lub
  − dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub
  – jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub − dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego.
 7. Poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.
 8. Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne według wzoru, stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 9. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe według wzoru, stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
 10. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
  publicznych według wzoru, stanowiącego Załącznik Nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
 11. Oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu  informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2141 z późn. zm.) według wzoru, stanowiącego Załącznik Nr 4 do niniejszego ogłoszenia – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 roku.
 12. Poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela.
 13. Poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego.
 14. W przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego – oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym według wzoru, stanowiącego Załącznik Nr 5 do niniejszego ogłoszenia.
 15. Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych według wzoru, stanowiącego Załącznik Nr 6 do niniejszego ogłoszenia.
 16. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 7 do niniejszego ogłoszenia.

Na żądanie organu prowadzącego publiczną szkołę kandydat zobowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 4 – 7, 12 i 13.

 V. Informacja o sposobie i terminie składania ofert.

 1. Dokumenty należy złożyć osobiście w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach, ul. Polowa 12, 18 – 520 Stawiski” w Punkcie Obsługi
  Klienta, znajdującym się na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18 – 520 Stawiski lub drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18 – 520 Stawiski z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach, ul. Polowa 12, 18 – 520 Stawiski” w terminie do dnia 07 kwietnia 2021 roku, do godz. 16:00 (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Stawiskach). Wskazany termin
  jest ostatecznym terminem wpływu dokumentów do Urzędu Miejskiego w Stawiskach.
  Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej. Oferta taka powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.
 3. Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być przez niego własnoręcznie i czytelnie podpisane, a w przypadku kopii posiadać podpisaną przez kandydata klauzulę: „Stwierdzam zgodność z oryginałem”, wraz z datą składania oświadczenia.

VI. Informacje o sposobie powiadamiania kandydatów o terminie i miejscu przeprowadzania postępowania konkursowego.

 1. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Stawisk.
 2. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej.
 3. Kandydat zgłasza się na konkurs z dokumentem tożsamości.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w siedzibie Urzędu
  Miejskiego w Stawiskach w Sekretariacie lub telefonicznie: tel. 86 278 52 21.

Stawiski, dnia 19 marca 2021 roku

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ: