Menu Zamknij

Obrazek dekoracyjny kategorii dostępność

Deklaracja dostępności strony internetowej
Miejskiego Przedszkola w Stawiskach

Miejskie Przedszkole w Stawiskach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony internetowej Miejskiego Przedszkola w Stawiskach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Zamieszczone na stronie informacje publiczne, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań przedszkola.
 • Zamieszczone nagrania/filmy nie posiadają napisów.
 • Zamieszczone na stronie informacje publiczne, w postaci załączników są w formie skanów (z uwagi na charakter informacji publicznej).

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Iwona Bogdańska.
 • E-mail: stawiski.przedszkole@wp.pl
 • Telefon: (86) 278-56-51

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiego Przedszkola w Stawiskach
 • Adres: ul. Cedrowska 1, 18-520 Stawiski
 • E-mail: stawiski.przedszkole@wp.pl
 • Telefon: (86) 278-56-51

Dostępność architektoniczna

Budynek Miejskiego Przedszkola w Stawiskach nie ma wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych, brak windy/podjazdu dla osób na wózkach. Jest jedno wejście główne od strony ulicy. W budynku nie ma: pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Pliki do pobrania

PlikWielkość plikuPobrania
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego113 KB445